Pozorna likwidacja stanowiska pracy – poznaj swoje prawa

Zmiany organizacyjne w przedsiębiorstwie mogą przyczyniać się do likwidacji niektórych stanowisk. Jeżeli jednak pracodawca tylko pozornie usuwa dane miejsce pracy w firmie, postępuje niezgodnie z prawem. W takiej sytuacji zwolniony pracownik może wnieść do sądu pracy odwołanie od otrzymanego wypowiedzenia. Dowiedz się więcej na ten temat.

Czego dowiesz się z artykułu?

• Pozorna likwidacja stanowiska pracy – co to takiego?
• Fikcyjna likwidacja stanowiska – co może zrobić pracownik?
• Pozorna likwidacja stanowiska pracy – odszkodowanie
• Pozorna likwidacja stanowiska pracy a przywrócenie do pracy
• Pozorna likwidacja stanowiska pracy a świadczenie przedemerytalne

Pozorna likwidacja stanowiska pracy – co to takiego?

Jeżeli zachodzi potrzeba dokonania zmian w strukturze organizacyjnej firmy, może dojść do likwidacji niektórych miejsc pracy, a co za tym idzie – wypowiedzenia umowy pracownikom, którzy je zajmują. Zdarza się jednak, że pracodawca tylko pozornie usuwa dane stanowisko, np. likwiduje posadę, a jednocześnie tworzy kolejne miejsce pracy, które tylko w niewielkim stopniu różni się od poprzedniego. Jeśli zakresy obowiązków na usuniętym oraz nowo powstałym stanowisku w dużej mierze się pokrywają, zachodzi pozorna likwidacja stanowiska pracy. W takiej sytuacji wypowiedzenie pracownikowi umowy  jest niezgodne z prawem.

| Zwolnienia grupowe. Jakie są zasady przyznawania odpraw pracownikom?

Fikcyjna likwidacja stanowiska – co może zrobić pracownik?

Jeśli pracodawca wypowiedział umowę o pracę w sposób nieuzasadniony lub niezgodny z prawem, pracownik może wnieść odwołanie od wypowiedzenia do sądu pracy – potwierdza to art. 44 kodeksu pracy. Jeżeli sąd ustali, że była to likwidacja stanowiska pracy pozorna, a nie rzeczywista, może orzec o bezskuteczności wypowiedzenia, a gdy stosunek pracy uległ już rozwiązaniu – o przywróceniu pracownika do pracy na wcześniejszych warunkach lub o odszkodowaniu. Regulacje te wynikają z art. 45 § 1 kodeksu pracy.

| Wypowiedzenie a odprawa – czy musisz podać powód rezygnacji z pracy?

Pozorna likwidacja stanowiska pracy – odszkodowanie

Sąd może zdecydować, że spełnienie żądania pracownika w kwestii przywrócenia do pracy jest niemożliwe (np. gdy firma nie ma środków na utrzymanie dotychczasowego poziomu zatrudnienia) lub niecelowe (np. gdy istnieje uzasadnione przypuszczenie, że po przywróceniu pracownik nie poradzi sobie z obowiązkami zawodowymi). Wtedy zostanie mu przyznane odszkodowanie, co wynika z art. 45 § 2 kodeksu pracy. Jeśli jednak sąd uzna, że likwidacja stanowiska nie była pozorna, pracownik nie będzie mógł ani odzyskać swojego dawnego stanowiska, ani otrzymać odszkodowania.

W przypadku pozornej likwidacji stanowiska pracy wysokość odszkodowania powinna być równa wynagrodzeniu za okres od 2 tygodni do 3 miesięcy, jednak nie niższa niż wynagrodzenie za okres wypowiedzenia – świadczy o tym art. 471 ustawy.

Pozorna likwidacja stanowiska pracy a przywrócenie do pracy

Pracodawca jest zobowiązany do ponownego zatrudnienia pracownika zwolnionego w wyniku fikcyjnej likwidacji stanowiska pracy, jeżeli tak orzeknie sąd. Pracownik musi zgłosić gotowość niezwłocznego podjęcia pracy w ciągu 7 dni – w innym przypadku szef ma prawo odmówić ponownego zatrudnienia – chyba że przekroczenie terminu zgłoszenia wynikało z przyczyn niezależnych od zwolnionej osoby.

Jeśli pracownik podjął zatrudnienie w nowej firmie zanim zyskał możliwość przywrócenia do poprzedniej, może rozwiązać umowę z nowym pracodawcą bez wypowiedzenia, za trzydniowym uprzedzeniem (w ciągu 7 dni od przywrócenia do pracy, z której został wcześniej bezprawnie zwolniony). Powyższe regulacje wynikają z art. 48 § 1-2 kodeksu pracy.

| Likwidacja zakładu pracy a wypowiedzenie – ABC

Pozorna likwidacja stanowiska pracy a świadczenie przedemerytalne

Jeśli jesteś w wieku przedemerytalnym i przytrafiła Ci się pozorna likwidacja stanowiska pracy, z pewnością zastanawiasz się, czy możesz ubiegać się o świadczenie. Okazuje się, że niezbędnym warunkiem do jego uzyskania jest wypowiedzenie umowy przez pracodawcę albo rozwiązanie umowy za porozumieniem stron, ale z przyczyn leżących po stronie pracodawcy. Oznacza to, że udowodniona fikcyjna likwidacja stanowiska pracy teoretycznie może być podstawą do przyznania świadczenia przedemerytalnego. Takie sprawy są jednak rozpatrywane indywidualnie przez sąd.

Sprawdź kalkulator wynagrodzeń i urlopów Pracuj.pl.

Wiesz już, kiedy likwidacja stanowiska pracy jest pozorna. Pamiętaj, że jeśli stałeś się ofiarą takiego oszustwa, możesz ubiegać się o przywrócenie do pracy! Jeżeli jednak nie chcesz wracać do firmy, z której Cię zwolniono, wystąp o odszkodowanie i poszukaj innych możliwości rozwoju zawodowego. Skorzystaj z kreatora CV Pracuj.pl. Dzięki niemu przygotujesz dobre dokumenty aplikacyjne, które realnie zwiększą swoje szanse na znalezienie nowej, lepszej posady.